Välkommen till Fredriksson Arkitektkontor

Vi kan lösa de mest komplicerade uppdragen.

Vi erbjuder kvalificerade arkitekt- och antikvarietjänster inom restaurering, om- och tillbyggnad samt nybyggnad i känsliga miljöer som kräver extra omsorg och fingertoppskänsla.

Antikvariska tjänster

Vårt huvudintresse och vår specialistkompetens är att arbeta med kulturhistoriska byggnader och miljöer där en medveten hållning till det historiska materialet krävs. På kontoret arbetar arkitekter och antikvarier i ett nära samarbete. Vi ser de kulturhistoriska värdena som en resurs. Målet är att hitta bra lösningar som ger minimal påverkan på de kulturhistoriska värdena samtidigt som vår tids tillägg ges höga arkitektoniska kvalitéer. Under senare år har tillgänglighet för funktionshindrade, energifrågor samt brandskydd och skydd mot radongas varit i fokus. ​​Våra byggnadsantikvarier är certifierade för kvalificerade uppdrag, KUL 2, enligt Boverkets normer.

Vi arbetar med antikvariska frågor i hela processen från idéskiss och förundersökning via projektering, projektledning och kontroll. ​Vi har en stor bredd i våra uppdrag med allt från kompletta restaureringsprogram för kulturhistoriska byggnader och anläggningar till fördjupningar med exempelvis materialanalyser eller färgundersökningar. ​ Vi erbjuder byggnadsantikvariska tjänster som antikvarisk förundersökning, antikvarisk medverkan, kontroll- och besiktningsuppdrag, samt hjälp med bidragsärenden och tillstånd. ​ Vi har erfarenhet av uppdrag i nationella monument och statliga byggnadsminnen men arbetar gärna även i mindre projekt.

Vit äldre byggnad

Antikvarisk medverkan

När länsstyrelsen ger tillstånd till arbeten och ändringar i byggnadsminnen och kyrkor ingår ofta att fastighetsägaren ska anlita en antikvarisk medverkande. Vi deltar i processen, ger råd och sköter kommunikationen med länsstyrelsen. Vi skriver en slutrapport till länsstyrelsen över de arbeten som gjorts och dokumenterar byggnadshistoriska spår.

Rör välvd tegelbyggnad vid vattnet

Antikvariska utredningar

Vi har en bred erfarenhet av att göra kulturmiljöutredningar och antikvariska förundersökningar som underlag till beslut. Vi analyserar kulturmiljön och ger rekommendationer inför detaljplanering av ett område eller tar fram ett underlag om byggnadens kulturvärden för att kommunen ska kunna besluta om bygglov. Vi gör även rivningsdokumentationer då beslut om rivning fattats för att information om byggnaden ska finnas kvar för eftervärlden.

Vit synagoga

Ansökningar

Vi hjälper till att ta fram handlingar för att ansöka om tillstånd till ändring av ett byggnadsminne eller en kyrka. När nya funktioner behövs i äldre miljöer kan vi skriva ansökan och precisera vilka metoder och material som kan passa byggnaden. För underhåll och bevarande arbeten i kulturhistoriskt värdefulla byggnader finns bidrag att söka för ökade kostnader. Vi hjälper till att ansöka om bidrag för att bevara kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.