Välkommen till Fredriksson Arkitektkontor

Vi kan lösa de mest komplicerade uppdragen.

Vi erbjuder kvalificerade arkitekt- och antikvarietjänster inom restaurering, om- och tillbyggnad samt nybyggnad i känsliga miljöer som kräver extra omsorg och fingertoppskänsla.

Kvalitets- & miljöledning

"Vi skall engagera och utbilda all personal i miljöarbetet"

Kvalitetsledning

Företaget arbetar med kvalitetssäkring enligt ett kvalitetsledningssystem upprättat i anslutning till SS-EN ISO 9001: 2015.

Systemet består av en kvalitetspolicy, en kvalitetsledningsmanual,en uppsättning malldokument samt checklistor för bland annat projektgenomgång,kvalitetsplan och ritningskontroll.

Systemet fokuserar på att uppfylla kundkrav och att minimera fel i handlingar. Systemet uppdateras årligen i samband med intern genomgång av kontorets rutiner. Vår målsättning är att på sikt genomföra extern revision och certifiering.

Kvalitetssäkring i uppdrag

I hanteringen av uppdrag ger vårt kvalitetssystem stöd i alla projektfaser. I inledningen av alla uppdrag skall kommersiella villkor dokumenteras antingen i form av beställning eller i form av en uppdragsbekräftelse som vi skickar. I detta dokument skall uppdragets mål, omfattning och ekonomi framgå.

I inledningsfasen av uppdraget använder vi checklistor för projektgenomgång där vanligt förekommande problemställningar finns förtecknade. I större projekt eller om andra skäl finns, upprättas en uppdragsspecifik kvalitetsplan enligt vår mall. 

Under uppdragets genomförande redovisar vi regelbundet antalet nedlagda timmar till uppdragsgivaren. Den uppdragsansvarige skall kontinuerligt undersöka om ytterligare kompetens krävs i uppdraget och om så är fallet, omgående tillföra rätt intern eller extern kompetens. När uppdragsresultat skall redovisas använder vi checklista för ritningskontroll och vår rutin för kontroll av handlingar. Vi genomför regelbundet interna seminarier och gemensamma studiebesök till färdigställda objekt för att utvärdera och dokumentera resultatet av arbetet och att identifiera möjligheter till förbättring.

Kvalitetspolicy

Våra tjänster skall utmärkas av att kundmålen uppfylls i ständigt ökande grad genom:

 • Erfarenhetsåterföring och utvärdering av genomförda projekt
 • Systematisk egenkontroll enligt rutiner som utvecklas kontinuerligt
 • Ständigt lärande och öppenhet inför ny kunskap

Våra projekt skall präglas av:

 • Brukbarhet avseende funktion, estetik och skötsel
 • Hållbarhet avseende statik, slitage och reparerbarhet
 • Byggbarhet avseende stomme, stomkomplettering och installationer
 • Varsamhet avseende kulturhistoriska, konstnärliga och ekonomiska värden

Våra handlingar skall vara:

 • Lätta att läsa, entydiga och följa branschstandarder
 • Levereras i rätt tid
 • Stödjas av god service, snabb och korrekt leverans av kompletteringar och revideringar som dokumenteras på ett tydligt sätt

Vår arbetsprocess skall präglas av:

 • Kontinuerlig kundkontakt med rapportering och uppdatering av kundmål
 • Lyhördhet och helhetstänkande inför kundmålen
 • Kontinuerlig avstämning mot specificerade kundmål såsom tidplan, kalkyl och program

Vår personal ska ha:

 • Fullgod utbildning och erfarenhet för att utföra sina arbetsuppgifter
 • Genomgå vidareutbildning inom relevanta områden
 • Medverka i forskning och utvecklingsarbete

Miljöledning och policy

Företaget arbetar med miljösäkring enligt ett miljöledningssystem upprättat i anslutning till SS-EN ISO 14001. Systemet består av en miljöpolicy och en miljöledningsmanual samt årligen formulerade miljömål och en handlingsplan för att genomföra miljömålen.

Vår verksamhet skall bedrivas med övergripande mål att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling som inte hotar vår miljö. Miljöarbetet skall bedrivas i alla skeden av våra uppdrag och i utformning av interna rutiner.

Vi skall med utgångspunkt i kunders och myndigheters krav, kontinuerligt kartlägga och söka eliminera miljöproblem i projekten.

Vi skall söka kunskap som kan föra vårt miljöarbete framåt. Frågor som rör konflikter mellan miljökrav och antikvariska krav skall prioriteras.

Vi skall engagera och utbilda all personal i miljöarbetet.

Vi skall kräva att leverantörer visar hur de beaktar miljökrav i sin verksamhet.

Vi skall praktiskt driva miljöarbetet genom att:

 • söka konstruktioner utan miljöstörande produkter
 • söka materialbesparande konstruktioner
 • söka långlivade konstruktioner med generell användbarhet
 • söka energibesparande konstruktioner
 • söka konstruktioner med få material som kan separeras vid rivning
 • söka byggmetoder som ger minimalt spill
 • söka byggmetoder som skapar god boende och arbetsmiljö.

Vi skall föra en öppen dialog om miljöfrågor med kunder, personal och myndigheter.

Vi skall utvärdera vårt miljöarbete vid en årlig revision.