Välkommen till Fredriksson Arkitektkontor

Vi kan lösa de mest komplicerade uppdragen.

Vi erbjuder kvalificerade arkitekt- och antikvarietjänster inom restaurering, om- och tillbyggnad samt nybyggnad i känsliga miljöer som kräver extra omsorg och fingertoppskänsla.

Projekt – Slott & Herrgård

Löfstad slott

Plats: Norrköping, Östergötland

Beställare: Riddarhusförvaltningen genom Linköpings skogstjänst AB

Löfstad ägs av en stiftelse som förvaltas av Riddarhuset. Lokalerna disponeras av Östergötlands museum som också förvaltar inventarierna. Anläggningen är byggnadsminne och ett viktigt besöksmål i Östergötland. Slottet med sina stora flyglar är uppfört vid mitten av 1600-talet och fasaderna har omfattande utsmyckningar av konstnärligt behuggen sten bevarade sedan dess. Både exteriörerna och interiörerna är till största delen förnyade efter en brand på kring 1750.

Vi medverkar också i samma roll i en etappvis restaurering av terrassmurar i anslutning till byggnaderna och parkanläggningen samt dräneringsarbeten kring byggnaderna. I anslutning till detta har vi gjort förslag till omgestaltning av borggårdens utformning och plantering med ett historiskt perspektiv. Vi är även diskussionspartner gällande utveckling av besöksmålet med nya utställningslokaler, nya försäljningsytor och förbättrade servicelokaler för fastighetsförvaltningen. Ytterligare ett pågående projekt som vi arbetar med är säkerhetshöjande åtgärder för att skydda huvudbyggnadens samlingar.

Vi arbetar som generalkonsult och projektledare i dessa projekt. Under 2017 nyuppfördes ett växthus med tillhörande handelsträdgård samt en verkstadslokal för slottsförvaltningen där vi utförde projektering och antikvarisk medverkan.

I detta projekt har placeringen av nya byggnader varit en huvudfråga tillsammans med nya tillfartsvägar och parkeringsytor.

Som en ledstjärna för alla förändringar finns donatorns föreskrifter som anger att miljöns utformning vid sekelskiftet 1900 skall bevaras och visas. Vid placering av nya byggnader och anläggningar i miljön eftersträvas mycket tillbakadragna lägen och diskret utformning som inte påverkar helhetsintrycket av anläggningen. Restaureringsinsatser fokuserar på att lyfta fram kvalitéer som har gått förlorade vid förändringar under 1900-talet.