Välkommen till Fredriksson Arkitektkontor

Vi kan lösa de mest komplicerade uppdragen.

Vi erbjuder kvalificerade arkitekt- och antikvarietjänster inom restaurering, om- och tillbyggnad samt nybyggnad i känsliga miljöer som kräver extra omsorg och fingertoppskänsla.

Projekt – Slott & Herrgård

Linköpings slott

Plats: Linköping, Östergötland

Beställare: Statens fastighetsverk m.fl.

Slottet ligger i centrala Linköping nära Domkyrkan. Anläggningen omfattar den medeltida slottsbyggnaden, ett stall, annexbyggnaden och Kungsträdgården. Idag fungerar slottet främst som landshövdingeresidens, men har också lokaler för Slotts- och domkyrkomuséet. Övriga utrymmen används som kontor. Slottet ägs av staten och förvaltas av Statens fastighetsverk. Mats Fredriksson är förordnad som slottsarkitekt vilket innebär att han skall vara rådgivare vid slottets förvaltning och genom ett långsiktigt engagemang bygga upp en djupgående kunskap om slottet.

Representationsvåningen

Samtliga rum i länsstyrelsens representationsvåning har restaurerats under Mats Fredrikssons tid som slottsarkitekt.

Stora salongen

Stora salongen skadades vid vattenläckaget 2002 och restaurerades till samma utseende som rummet fick när det byggdes om till salong 1901. Rummet utformades då i nygustaviansk anda med fältindelade väggar målade i ljusgrått med förgyllda lister. Golvets rutparkett var slottets första parkettgolv.

Gröna förmaket

Rummet fungerar som mottagningsrum när landshövdingen bjuder in till slottet. En tjock lerputs täckte väggarna men var i dåligt skick. För att undvika att knacka ner putsen sattes linneväv i spännramar som linoljemålades och försågs med förgyllda baguettelister. Kulören valdes bland äldre framskrapade prover i rummet. Åtgärden kunde motiveras väl eftersom byggbeskrivningen från 1790-talet när rummet skapades föreskrev linnespända väggar.

Prinsessan Estelles salong

För att uppmärksamma att prinsessan Estelle utsågs till hertiginna av Östergötland utformades detta rum till hennes ära. Väggarna fick en varm gulröd kulör med dekorband i grisaille med prinsessans vapen och monogram samt dekorelement hämtade från den Bernadotteska smyckessamlingen. Rummets möbler och målningar anknyter till familjen Bernadottes trontillträde i början på 1800-talet.

Gästrumsvåningen

Gästrummen på vinden skadades vid en vattenläcka år 2002. Placeringen på vinden medförde svårigheter att utrymma vid brand samt risk för nya vattenläckor från badrummen. Därför beslutades att bygga nya gästrum på plan 3 i södra flygeln, i delar av slottet byggda på 1580-talet.

Hela denna våning i flygeln byggdes ursprungligen som rikssal. Här hölls riksdagen år 1600. Senare har rummen använts av landshövdingen som sov- och gästrum. På 1930-talet byggdes de om till kontor för Länsstyrelsen.

Gästrumsfunktionen återställdes av Statens fastighetsverk efter ritningar av slottsarkitekt Mats Fredriksson. Inredningsarkitekt var Carita Kull och arbetet leddes av förvaltare Lars Båkman. En ny genomgående rumsfil resulterade i en lång siktlinje genom hela södra flygeln fram till hörnrummet där filen genom västra längan börjar. Taklister av stuck och förgyllda lister tillverkades enligt förebild från 1901 medan panelerna i fönstren har bevarats sedan den tiden. De vaxade ekparkettgolven är nya. Pardörrarna är nytillverkade som kopior av 1700-talsdörrarna i västra längan.

Förmak och hall

Rummens kulörer är inspirerade av färgsättningen under 1930-talet.

Galleriet

Det långsträckta rummet fungerar som gästvåningens samlingsrum. Kulören härstammar från 1930-talet. Den målade dekorfrisen utfördes av Maria Lannerstedt och innehåller små porträtt av kända gäster hos Alice Trolle, landshövdingefru på 1910- och 20-talen.

Adjutantrummet

Rummet kallades förr ”Gröna gästrummet” på grund av de vita tapeterna med gröna slingor som fanns även i början på 1900-talet.

Badrummen

Adjutantens badrum var slottets första, byggt 1905. De pampiga handfaten inköptes 1931.

Kungarummet

Rummets inredning är inspirerad av 1500-talets rikssal. Det rutindelade parkettgolvet motsvaras av ett rutigt tak med profilerade lister. Väggarna är kalkmålade och nedtill finns en rekonstruktion av draperimålningar som fanns i rikssalen. Sittbänkarna i östra fönstret är bevarade sedan 1500-talet.

Trädgårdsutställningar

Vid Linköpings slott finns en Kungsträdgård med historia som går tillbaka till de katolska biskoparnas tid och där Gustaf Vasa anlade en trädgård med hjälp av Sveriges förste kände trädgårdsmästare Hans Friese. I början av 1900-talet omgestaltades trädgården till dagens utseende av trädgårdsdirektören Rudolf Abelin.

Till 2004-års trädgårdsdag arrangerad av landhövding Björn Eriksson och hans hustru Helena, gjorde vi en utställning om Rudolf Abelin.

  • 2005 - års utställning handlade om Gustaf Vasas trädgård.

  • 2007 - års utställning handlade om takrenoveringen på Linköpings slott.

  • 2009 - års utställning handlade om förslag till restaurering av flertalet rum på slottet: Matsalen, Rosa Salongen, Gamla Sessionssalen och Renässansrummet.
2011 - års utställning handlade om Kungsträdgården.
  • 2012 - års utställning handlade om Kardinalbesöket på Linköpings slott som ledde till att den första delen slottet grundades.
  • 2016 – års utställning redovisade undersökningar av trädgården med markradar och tolkningar av resultaten.

Slottsköket

Till representationsvåningen hör ett professionellt kök som förnyades 2002. Vår strävan var att skapa en ombonad karaktär som stämde med den historiska miljön. Serveringsrummet är anpassat för att möbleras med buffébord där gästerna serverar sig själva.

Specialfastigheter, Borggården, Linköpings slott

Kanslibyggnaden, vid Linköping slotts yttre borggård, från 1940-talet var sliten och ombyggd utan helhetsgrepp. Specialfastigheter, med huvudkontor i Linköping, är hyresgäst hos Statens fastighetsverk och behövde större och bättre lokaler. På uppdrag av SFV arbetade vi fram en lösning för Specialfastigheter som nu hyr hela Annexet.

I flera omgångar har vi anpassat byggnaden. Interiören idag är inspirerad av den ursprungliga 1940-talsinredningen men med mer ljus och öppenhet. I källaren har en relaxavdelning för personalen i gamla arkivlokaler ställts i ordning. Senaste renoveringen genomfördes 2009 då vi arbetade fram nya fräscha konferensrum, fikapentryn, personalfik och personalkök. Genomfördes år 2001 och 2009. Beställare: Statens Fastighetsverk och Specialfastigheter.

Kontor i södra flygeln, Linköpings slott

En mindre del av de gamla länsstyrelsekontoren i södra flygeln har restaurerats för att rymma ett modernt kontor. Lokalerna har en del historiska detaljer, bland annat en privé – en toalett inbyggd i väggen. Vidare finns det sittbänkar i fönsternischer och spår av en gammal ringmur med skyttegång. Målning har utförts med traditionella material och elinstallationerna är inbyggda i specialritade snickerier. Genomfördes år 2001. Beställare Statens Fastighetsverk.

Landshövdingens bostadsvåning, plan 2

De rum som skadades vid en vattenläcka år 2002 ligger i en byggnadsdel som är uppförd på 1400-talet. Vid saneringen upptäcktes tegelgolv och golvbjälkar från den tiden. Ett kraftigt grangolv från Gustav Vasas tid hittades också.

Rummen har använts av länsstyrelsen under flera hundra år. Över en dörr har texten Landskansliet och Landskontoret hittats. Snickerier från 1700-talet finns bevarade. Därför har färgsättningen i rosa och gult från den tiden återskapats. Spår av en gammal trätaklist har varit utgångspunkt för en ny taklist. Golven har lagts med nya skurgolv.

Stora Salongen 2

Rummet ligger i den del av slottet som byggdes kring 1580 och fick sin nuvarande form kring år 1800. Nuvarande inredning skapades 1901 och hade förändrats stegvis under 1900-talet. Restaureringen har syftat till att återskapa utseendet 1901 utifrån äldre foton. Gråvit linoljefärg, förgyllda lister samt det praktfulla parkettgolvet bildar en miljö typisk för sekelskiftet 1900 med tidens intresse för den gustavianska stilen.

Efter vattenskadan 2002 krävdes en total restaurering av salongen. All gammal inredning som gick att rädda sanerades och återställdes på sin gamla plats och nytt material tillverkades vid behov. Golvet som är en ekparkett i stjärnmönster har vaxbonats och nya plattor har tillverkats för komplettering. Snickerier har kompletterats målats med linoljefärg enligt recept från sekelskiftet 1900. Olika typer av stucklister har kompletterats med saknade gipsdelar. Förgyllningen på snickerier och i tak har kompletterats för att återskapa karaktären från 1901.

Konferensrummet

Rummet ställdes i ordning 2001. Den kraftiga gula färgen valdes för att framhäva Oskar Björks mörka målning av Vadstena slott. Beställare Statens Fastighetsverk.

Salongsrenovering

Restaurering av två salonger i representationsvåningen

Landshövdingens representationsvåning i slottet har restaurerats under 2000-talet. Två rum återstod med ytskikt från 1980 som var smutsiga och skadade.

Lilla salongen hade omfattande putsskador i den lösa putsen. Detta ledde fram till att rummet återställdes med samma material som ursprungligen sattes upp när rummet byggdes på 1790-talet – spänd linneväv. Väven sattes på spännramar av trä och målades med matt linoljefärg i en grön kulör som tidigare funnits i rummet. Bakom väven sattes stödreglar för att ge stöd för målningar. Kring väggfälten sattes förgyllda baguettlister. Taket målades med limfärg. I samband med restaureringen gjordes en ny hängning av konst, huvudsakligen lån från Norrköpings konstmuseum.

Gula salongen hade bättre målningsunderlag. Där har befintliga ytor spacklats och målats med matt linoljefärg. Befintliga lister har förgyllts. Rummet har fått nytt dekormåleri, ny möblering och textiler utförda av inredningsarkitekt Sofia Hedkvist. Uppdragsgivare: Statens fastighetsverk.