Välkommen till Fredriksson Arkitektkontor

Vi kan lösa de mest komplicerade uppdragen.

Vi erbjuder kvalificerade arkitekt- och antikvarietjänster inom restaurering, om- och tillbyggnad samt nybyggnad i känsliga miljöer som kräver extra omsorg och fingertoppskänsla.

Kvinna som står över en ritning och antecknar på den.

Byggprocessen i diagram

Från idé till färdigt hus. Till vänster står de olika inblandade aktörerna och i schemat de olika händelserna. Numreringen är koronoloogisk och återfinns nedan i punktformsscehemat som utvecklar punkterna en aning.

Diagrammet

Klicka på diagrammet för att se det i större storlek.

3. Skiss

Skiss av hus
 • Ritningar

Skiss kallas de ritningar som ingår i den första delen av ritningsprocessen. Dessa ritningar och eventuella bilder ska på ett tidigt stadium beskriva projektets riktning. I ritningsmaterialet kan analyser så som solstudier och flödes diagram ingå.

4. Bygglovs­handlingar

Skiss av större hus
 • Ritningar
 • Ansökan

En bygglovsansökan består an en ansökningsblankett tillsammans med ritningar som beskriver projektet. Ritningar för projektet utförs enligt den enskilda kommunens praxis. Oftast i skala 1:100.

14. Bygg­handlingar

Skiss av hus, ovanifrån
 • Samgranskning olika konsulter
 • Ritningar

Efter att projektet handlats upp genom någon av entreprenadformerna som beskrivs på kommande sida så ska handlingarna bearbetas till sin slutliga version innan byggnaden börjat byggas. Nu ska också konstruktionsritningar och ritningar för avlopp el och ventilation läggas in i projektet om den inte skett tidigare (ju förr desto bättre). Handlingarna beskriver i detalj hur byggnaden ska byggas.

9. Förfrågnings­underlag

 • Af-del
 • Teknisk beskrivning
 • Rumsbeskrivning
 • Ritningar

Projektet beskrivs till sådan omfattning att byggfirmor kan beräkna hur mycket det skulle kosta att låta dem utföra jobbet. Detaljeringsnivån på dessa handlingar kan variera men som tumregel är att ju mer genomarbetade och detaljerade handlingarna är desto lättare blir det att få ett rätt estimerat pris från byggfirmorna. Ofta handlar det om ritningar i skala 1:50 men också specifika detaljer i större skalor brukar ingå.

22. Relations­handlingar

 • Ritningar

Under byggnationen kan det hända att byggnaden måste ändras för att det ha tillkommit önskemål eller någon annan aspekt. Detta innebär att det kan finnas delar av den färdiga byggnaden som inte finns på ritningar. För att kunna förvalta byggnaden är det viktigt att det finns ritningar som visar hur byggnaden faktiskt ser ut, på och under ytan. De ritningar och dokumentation som beskriver byggnaden slutliga utförande kallas för relationshandlingar.

Byggprocessen i punktform

1. Inledande möte

 • Gå igenom ekonomiska spelregler för alla inblandade parter
 • Uppdragsbekräftelse

2. Val av tomt

 • Kontrollera förutsättningar, topografi, anslutningspunkter
 • Detaljplan
 • Nybyggnadskarta

3. Idéskiss

 • konkretisera beställarens behov och önskningar
 • fastslå storlek och yta
 • specificera utrymmen
 • exteriörönskemål
 • tillbyggnadsaspekter
 • begränsningar i byggrätten som påverkar utformningen

4. Bygglovshandlingar

 • Ritningar till beställaren för kontroll

5. Den kontrollansvariga anges vid bygglovsansökan

 • Det krävs en certifierad kontrollansvarig

6. Bygglovsansökan skickas in påskriven av beställaren

 • Ansökningsblankett
 • Planritningar
 • Fasadritningar
 • Sektioner
 • Situationsplan
 • Nybyggnadskarta
 • Ev Utlåtande tillgänglighet
 • Ev Utlåtande brand
 • Ev Strandskyddsdispensansökan

7. Bygglovshandläggning

 • En handläggare på kommunen granskar byggnaden utifrån gällande regler.
 • Normal handläggningstid är 10 veckor från komplett ansökan.

8. Kalkyl

 • Vad kommer byggnaden att kosta?
 • Genomgång av kalkyl.

9. Förfrågningsunderlag

 • Beskrivningar
 • Ritningar
 • Några entreprenörer bjuds in till att lämna anbud (3- 5 är lämpligt)

10. Kontrollplan

 • En plan för vilka kontroller (byggtekniska) som ska göras upprättas.

11. Tekniskt samråd

 • Till detta samråd ska vatten och avlopp vara uppritat samt enklare konstruktionsritningar. Följande ska ingå:
 • Tekniskt snitt
 • Konstruktionsberäkningar för stomme och grund
 • VVS ritning
 • Ventilationsritning
 • Energiberäkning
 • Ev. geoteknisk undersökning
 • Kontrollplan (se 10.)

12. Räkna och lämna anbud

 • De inbjudna entreprenörerna räknar på förfrågningsunderlaget och lämnar ett pris för att utföra byggnationen.

13. Val av entreprenör

 • Av de anbud som kommit in enligt föreskrifter och inom anbudstid ska prövas utifrån angivet prövningssystem (exempelvis ekonomiskt). Lämpligtvis väljer arkitekten i samråd med beställaren ut vilket företag som ska få uppdraget att utföra jobbet.

14. Bygghandlingar

 • Innan bygget drar igång ska detaljerade ritningar tas fram för att bygget ska gå så bra som möjligt.

15. Utsättning & byggarbetsplatsbesök

 • Kommunen tillhandahåller ofta tjänsten att markera ut tomtgränser och byggnadshörn.
 • När stommen är rest kan kommunen kräva att få komma på byggplatsbesök.

16. Byggledning

 • Under byggnationens gång leds byggnationen via en projektledare och flera byggmöten hålls där byggnationen diskuteras och där problem tas upp.

17. Byggnadsarbeten

 • En eller flera entreprenörer utför arbetena beroende på upphandlingsform.
 • Det är lämpligt att arkitekt en följer arbetet för att bistå vid behov.​

18. Kontroller utförs

 • Kontrollansvarig gör kontroller av utförandet av byggnaden kopplade till Plan och bygglagen.

19. Lägeskontroll

 • Kommunen kan kräva en lägeskontroll av byggnadens placering.

20. Slutbesiktning

 • Då byggnaden är färdig ska en slutbesiktning hållas. Slutbesiktningen reglerar förhållandet mellan beställare och entreprenör och utförs av en opartisk besiktningsman som utses av beställaren. Besiktningsmannen ska dels utförda ett godkännande av entreprenaden och dels förteckna de fel som ska åtgärdas samt när.
 • Om entreprenaden inte kan godkännas ska ombesiktning göras.

21. Slutsammråd

 • Då byggnaderna är färdiga anmäler kontrollansvarig detta till byggnadsnämnden genom insändandet av kontrollplan. Då detta tillsammans med nedanstående är klart utfärdas ett slutbevis.
 • Undreskriven kontrollplan
 • Ovk besiktnings protokoll
 • Besiktningsprotokoll sotare – imkanaler och rökkanaler
 • Ev Provtryckningsprotokoll VVS
 • Ev Provtryckning Hustäthet
 • Ev Utlåtande tillgänglighet
 • Ev Utlåtande brand

22. Relationshandling

 • Efter arbetet revideras ritningarna så att de stämmer med hur byggnaden slutligen blev.

23. Byggnaden övarlämnas

 • Relationsritningar och annan skötseldokumentation överlämnas till beställaren.

24. Beställaren kan flytta in

25. Energideklaration

 • Efter två år ska beställaren skicka in en energideklaration till kommunen.

26. Garantibesiktning

 • Efter 2 respektive 5 år ska garantibesiktning av entreprenaden utföras.