Vård & Underhållsplanering

Vård- & Underhållsplaner

 

Vi har lång erfarenhet av vård- och underhållsplanering där vi arbetat med kyrkor och kyrkogårdar såväl som byggnadsminnen och kommersiella fastigheter med kulturhistoriska värden. I arbetet ingår en ingående inventering av byggnaden samt en analys med rekommendationer och kostnadsuppskattningar på framtida åtgärder. Våra vård- och underhållsplaner är framtagna för att kunna användas kontinuerligt i den dagliga fastighetsförvaltningen men också utgöra underlag för en långsiktig planering.

Vårdprogram och underhållsplaner för statliga byggnadsminnen


Statens fastighetsverk, SFV, har varit ledade i utvecklingen av metodiken och vårdprogram har upprättats för statliga byggnadsminnen enligt riktlinjer från SFV. Fortverket och Sjöfartsverket har följt efter med liknande metoder. Vi har utfört flera vårdprogram åt alla dessa myndigheter. Även andra förvaltare använder denna typ av dokument.

 

Referenser

Herrsätter

Måseskärs fyr


Vård- och underhållsplaner för kyrkor


Vårdprogrammen kan kompletteras med underhållsplaner där konkreta åtgärder prioriteras och tidsplanernas. Svenska kyrkan har upprättat Vård- och underhållsplaner för kyrkor och kyrkogårdar i mycket stor omfattning där vi har utfört en avsevärd del av dessa i Linköpings stift.

Vård- och underhållsplan för byggnads- och fornminnen
Länsstyrelserna har tagit initiativ till upprättandet av Vård- och underhållsplaner för byggnadsminnen. Åt länsstyrelsen i Kalmar län har vi utfört ett stort antal sådana planer.

Referenser

Vadstena klosterkyrka

Norrköpings kyrkogårdar

Skadeinventering & Kostnadskalkyl

 

Våra erfarna byggnadsingenjörer kan hjälpa er att bedöma om en byggnadsskada är allvarlig och behöver åtgärdas akut eller om den bara är av kosmetisk karaktär. Vi har även kompetens med att utföra kostnadskalkyl på de åtgärder som krävs. Kompetensen inom historiks byggande och att vi har arkitekter och antikvarier som kan stödja arbetet gör oss särskilt kompetenta att utföra skadeanalyser och kostnadsberäkningar på historiska byggnader.

Referenser

Kvistrum

Drothems kyrka

 

Gravvårdsinventering

 

Kyrkogården är en rik källa till historia om orten och tidigare generationer. Vi inventerar kyrkogårdens gravvårdar enligt centrala gravvårdskommitténs riktlinjer och pekar ut kulturgravar. Vi hjälper kyrkogårdsförvaltningen att avgöra vilka gravvårdar som har ett så högt kulturhistoriskt värde att de bör bevaras eller föras in på inventarieförteckningen över kyrkans föremål och vilka som vid återlämnandet kan tas bort.

 

 

 

Referenser

Oxelösunds kyrkogård

Kumla kyrkogård