VAD VI GÖR

Fredriksson arkitektkontor erbjuder ett brett urval tjänster kopplade till planering, byggande och byggnadsvård särskilt anpassade till kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Vi har också erfarenhet av arbete i känsliga naturmiljöer.

Vi har resurser att följa projekten från tidiga undersökande och utredande skeden via planprocess, program, eventuella tillstånds- och bidragsansökan vidare till projektering och färdigställande av förfrågningsunderlag till entreprenörer. Vi medverkar också med upphandling och projektledning i genomförandeskedet liksom kontroll och besiktning.

Vi har flera långsiktiga åtaganden att analysera och genomföra stegvisa restaureringar och förändringar i särskilt värdefulla statliga kulturhistoriska miljöer. Där arbetar vi efter en långsiktig plan så att varje liten åtgärd passar i den övergripande strategin.

Arkitektur med historisk förankring

Kärnan i vår verksamhet är den klassiska arkitektkompetensen som innehåller många komponenter. Vi vill särskilt framhålla förmågan att kunna arbeta i tre dimensioner och förstå rumsliga samband. Andra delar är förståelse för proportioner och mänskliga mått samt färdighet i att stegvis arbeta fram en lösning på ett komplext problem med skissmetoder.

Vid om- och tillbyggnader är spelrummet för arkitektonisk gestaltning stort. I restaureringsprojekt skapar den befintliga miljön begränsningar men samtidigt ställs höga krav på kvalitet i gestaltningen. Vi arbetar med inlevelse och känslighet i gestaltningen av såväl hela byggnaden som tillbyggnader och detaljer i värdefulla kulturmiljöer. 

Vi är angelägna att lära oss att förstå och tolka kundens krav och önskemål och översätta dessa till rumsliga förhållanden. Vi vill ta helhetsansvar från första idéskiss till färdigbyggt projekt.  Förebilder för vår arkitektroll finns i början av 1900-talet då arkitekter som Isak Gustaf Clason arbetade med projekt som vi beundrar idag.

Vår verksamhet fokuserar på att bevara och utveckla kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Vi arbetar med stor bredd med allt från planunderlag i kommunal översiktsplanering till detaljutformning i konkreta restaureringsprojekt. Vårt arbete grundar sig i gedigen kunskap om svensk byggnadstradition och vi utför undersökningar av varje objekt, dels genom arkiv- och litteraturstudier, dels genom inventeringar i den aktuella miljön.