Stadsbyggnad

Exploateringsutredning

 

Vi hjälper både kommuner och privata aktörer med volym och funktionsstudier vid inför detaljplanering. Vi hjälper er visualisera hur en framtida byggd miljö kan se ut och hur mycket byggnadsyta det går att exploatera på tomten. Vi har erfarenhet att arbeta med förtätning av känsliga miljöer som Norrköpings industrilandskap. Vid förtätning hjälper vi er att se hur framtida byggnader kan passas in i den befintliga miljön.

 

 

Referenser

Stabben

Bostäder vid idrottsparken

Detaljplanering

 

Vi kan tillsammans med våra partners hjälpa till från första planskiss till färdig detaljplankarta.  Vi har spetskompetens inom antikvariska utredningar inför detaljplan och detaljplaneändringar inom känsliga miljöer. Med hjälp av plats 3D-modeller kan vi optimera volymer och gatunät efter soltimmar, såväl som trafik och personflöden. Vi utför strukturanalyser av äldre stadsbyggnadsmönster för att ta till vara goda kvaliteter.

 

 

Referenser

Kneippen syd

Spinnhuset

Översiktsplanering

 

Vi kan kulturmiljö. I dialog med kommun och lokalbefolkningens arbetat med kulturmiljöprogram där inventerat och värderat vitt skilda historiska miljöer, från industrier till parkmiljöer. På kontoret fins kompetens att hantera GIS-kartor där vi arbetar med MapInfo.

 

 

 

 

 

Referenser

Norrköping översiktsplan

Söderköping kulturmiljöprogram