Byggprocessen i diagram (klickbar)

Byggprocessen i punktform

 

1. Inledande möte

 • Gå igenom ekonomiska spelregler för alla inblandade parter

 • Uppdragsbekräftelse

2. Val av tomt

 • Kontrollera förutsättningar, topografi, anslutningspunkter

 • Detaljplan

 • Nybyggnadskarta

3. Idéskiss

 • konkretisera beställarens behov och önskningar

 • fastslå storlek och yta

 • specificera utrymmen

 • exteriörönskemål

 • tillbyggnadsaspekter

 • begränsningar i byggrätten som påverkar utformningen

4. Bygglovshandlingar

 • Ritningar till beställaren för kontroll

5. Den kontrollansvariga anges vid bygglovsansökan

 • Det krävs en certifierad kontrollansvarig

6. Bygglovsansökan skickas in påskriven av beställaren

 • Ansökningsblankett

 • Planritningar

 • Fasadritningar

 • Sektioner

 • Situationsplan

 • Nybyggnadskarta

 • Ev Utlåtande tillgänglighet

 • Ev Utlåtande brand

 • Ev Strandskyddsdispensansökan

7. Bygglovshandläggning

 • En handläggare på kommunen granskar byggnaden utifrån gällande regler.

 • Normal handläggningstid är 10 veckor från komplett ansökan.

8.  Kalkyl

 • Vad kommer byggnaden att kosta?

 • Genomgång av kalkyl.

9. Förfrågningsunderlag

 • Beskrivningar

 • Ritningar

 • Några entreprenörer bjuds in till att lämna anbud (3- 5 är lämpligt)

10. Kontrollplan

 • En plan för vilka kontroller (byggtekniska) som ska göras upprättas.

 

 

 

​11. Tekniskt samråd

 • Till detta samråd ska vatten och avlopp vara uppritat samt enklare konstruktionsritningar. Följande ska ingå:

 • Tekniskt snitt

 • Konstruktionsberäkningar för stomme och grund

 • VVS ritning

 • Ventilationsritning

 • Energiberäkning

 • Ev. geoteknisk undersökning

 • Kontrollplan (se 10.)

12. Räkna och lämna anbud

 • De inbjudna entreprenörerna räknar på förfrågningsunderlaget och lämnar ett pris för att utföra byggnationen.

13. Val av entreprenör

 • Av de anbud som kommit in enligt föreskrifter och inom anbudstid ska prövas utifrån angivet prövningssystem (exempelvis ekonomiskt). Lämpligtvis väljer arkitekten i samråd med beställaren ut vilket företag som ska få uppdraget att utföra jobbet.

14. Bygghandlingar

 • Innan bygget drar igång ska detaljerade ritningar tas fram för att bygget ska gå så bra som möjligt.

15. Utsättning & byggarbetsplatsbesök

 • Kommunen tillhandahåller ofta tjänsten att markera ut tomtgränser och byggnadshörn.

 • När stommen är rest kan kommunen kräva att få komma på byggplatsbesök.

16. Byggledning

 • Under byggnationens gång leds byggnationen via en projektledare och flera byggmöten hålls där byggnationen diskuteras och där problem tas upp.

17. Byggnadsarbeten

 • En eller flera entreprenörer utför arbetena beroende på upphandlingsform.

 • Det är lämpligt att arkitekt en följer arbetet för att bistå vid behov.​

18. Kontroller utförs

 • Kontrollansvarig gör kontroller av utförandet av byggnaden kopplade till Plan och bygglagen.

19. Lägeskontroll

 • Kommunen kan kräva en lägeskontroll av byggnadens placering.

 

 

20. Slutbesiktning

 • Då byggnaden är färdig ska en slutbesiktning hållas. Slutbesiktningen reglerar förhållandet mellan beställare och entreprenör och utförs av en opartisk besiktningsman som utses av beställaren. Besiktningsmannen ska dels utförda ett godkännande av entreprenaden och dels förteckna de fel som ska åtgärdas samt när.

 • Om entreprenaden inte kan godkännas ska ombesiktning göras.

21. Slutsammråd

 • Då byggnaderna är färdiga anmäler kontrollansvarig detta till byggnadsnämnden genom insändandet av kontrollplan. Då detta tillsammans med nedanstående är klart utfärdas ett slutbevis.

 • Undreskriven kontrollplan

 • Ovk besiktnings protokoll

 • Besiktningsprotokoll sotare – imkanaler och rökkanaler

 • Ev Provtryckningsprotokoll VVS

 • Ev Provtryckning Hustäthet

 • Ev Utlåtande tillgänglighet

 • Ev Utlåtande brand

22. Relationshandling

 • Efter arbetet revideras ritningarna så att de stämmer med hur byggnaden slutligen blev.

23. Byggnaden övarlämnas 

 • Relationsritningar och annan skötseldokumentation överlämnas till beställaren.

24. Beställaren kan flytta in

25. Energideklaration

 • Efter två år ska beställaren skicka in en energideklaration till kommunen.

26. Garantibesiktning

 • Efter 2 respektive 5 år ska garantibesiktning av entreprenaden utföras.